Hit enter after type your search item

Nowelizacja prawa upadłościowego – pomoc dla zadłużonych 2020

/
/
/
3 Views

upadlosc-konsumencka-2020

Nowelizacja ustawy dotycząca prawa upadłościowego, która weszła w życie z dniem 24 marca 2020 r. sprawiła, że postępowanie upadłościowe jest o wiele prostsze. Czego dokładnie dotyczą przepisy?

Upadłość konsumencka przepisy

Według przepisów obowiązujących przed nowelizacją sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, np. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 4914 §1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe). W dniu 24 marca 2020 r. ww. przepis został uchylony, co spowodowało, iż przed ogłoszeniem upadłości sądy nie będą już badały przyczyn powstania zadłużenia dłużnika.

Jak wykazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, dotychczas obowiązujące rozwiązania dotyczące ustalania winy dłużnika w doprowadzeniu do swojej niewypłacalności lub pogłębieniu jej stanu są przyczyną znacznych różnic orzeczniczych w sądach.

Nowelizacja ustawy spowodowała, iż upadłość będzie mogła być ogłoszona w stosunku do dłużników, którzy celowo doprowadzili do niewypłacalności, np. wskutek niedbalstwa. 

Nowe przepisy mówią o tym, że przyczyna niewypłacalności ma być badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustaleniu planu spłaty.

Tym samym, po nowelizacji, samo ogłoszenie upadłości będzie znacznie łatwiejsze – wystarczy, że osoba dopełni stosownych wymagań formalnych. Trudniejsze będzie natomiast osiągnięcie skutku w postaci oddłużenia.

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2020

Rezygnacja przez sąd z badania winy dłużnika w pogłębieniu lub doprowadzeniu do niewypłacalności jest bardzo ważną zmianą, gdyż ma na celu usprawnić procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej. Dopiero na etapie ustaleniu planu spłat, sąd będzie badał niewłaściwe zachowania dłużnika. W tym samym czasie o zachowaniu dłużnika będą mogli wyrazić zdanie wierzyciele, by została podjęta decyzja o oddłużeniu lub odmowie oddłużenia.

Nowe prawo upadłości konsumenckiej pozwala na ogłoszenie upadłości również samozatrudnionym, czyli prowadzących działalność gospodarczą. Prawo gwarantuje im ochronę przed bezdomnością na równych zasadach z konsumentami – z pieniędzy z licytacji majątku dłużnik dostanie pieniądze, odpowiadającej czynszowi za wynajęcie przez 2 lata mieszkania w tej samej miejscowości. 

Inną równie ważną zmianą dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w procedurze uproszczonej, czyli bez sędziego-komisarza. Dłużnik będzie mógł zawrzeć układ z wierzycielami praktycznie bez udziału sądu, lecz pod nadzorem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie nadzorował zawarty układ. To jemu będą zgłaszane wierzytelności, ponieważ będzie pełnił funkcję syndyka.

Trzeba wspomnieć, że zmiany prawne nie dotyczą zobowiązań nie podlegających umorzeniu. Oznacza to, że dłużnik musi spłacić zadłużenia o charakterze: alimentacyjnym, rent w ramach odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa, śmierci oraz naprawienia szkody wynikającej z popełnienia przestępstwa.

Chcąc zgłosić upadłość konsumencką wystarczy złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. 

Upadłość konsumencka opinie

Podczas przeprowadzonej ankiety, aż 40% osób, nie miała zdania na temat nowych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Świadczy to o tym, że świadomość Polaków odnośnie do możliwości oddłużenia przez upadłość konsumencką pozostaje dosyć niska. Dodatkowo aż 27% uczestników badania zaprezentowała negatywny stosunek do możliwości oddłużenia motywowany przekonaniem, że „długi należy spłacać”. Inna część badanych 24% stwierdziła , że możliwość uzyskania upadłości raz na dziesięć lat jest zbyt liberalna. Tylko 9% ankietowanych przyznało, że z upadłości konsumenckiej należałoby korzystać zawsze, kiedy traci się płynność finansową.

Około 60% zgłoszeń o upadłość konsumencką kończy się sukcesem, to znaczy oddłużeniem. W Internecie pojawiły się nawet specjalne fora dla dłużników, na których ludzie mogą dzielić się swoimi upadłościowymi historiami. Jak to zwykle bywa – wśród osób przedstawiających swoje doświadczenie można znaleźć te zadowolone, jak i ludzi skarżących się na działanie polskiego prawa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar